Pradhan Nagar PS


Sri Tapan Bhattacharjee

Inspector In-Charge

IC Pradhannagar PS –83480-46000
Pradhannagar PS – 0353 – 251 0046
Pradhannagar PS – 9733008144