Pradhan Nagar PS


Sri Rajib Bhattacharjee

Inspector In-Charge

IC Pradhannagar PS - 83480-46000
Pradhannagar PS – 0353 – 251 0046
Pradhannagar PS – 83480-82000