Pradhan Nagar PS


Sri Tapan Bhattacharjee

Inspector In-Charge

IC Pradhannagar PS -83480-46000
Pradhannagar PS – 0353 – 251 0046
Pradhannagar PS - 9733008144